Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2010 > Hněvotín

Hněvotín

V měsících září a říjnu 2010 se uskutečnil záchranný archeologický výzkum na akci výstavba inženýrských sítí k rodinným domkům (RD).

Lokalita v trati „U Zahrádek“ se nachází na jíhovýchodním okraji obce na mírném k východu přivráceném svahu nad inundací potoka Strouska. Během výkopových prací byla prozkoumána plocha stávající cesty a vedle ní probíhajícího úzkého příkopu. V dolní části plochy se podařilo zachytit stopy pravěkého osídlení, a to v podobě 8 archeologických objektů z období laténu.

Mezi archeologickými objekty si pozornost zasluhují 4 částečně do země zahloubené laténské chaty, z nichž jednu se podařilo prozkoumat vcelku. Jednalo se o klasickou polozemnici o rozměrech cca 5,30 délky a 43,20 m šířky. Na dně objektu byly odkryty dvě kůlové jamky - pozůstatek podpěrné konstrukce střechy.

Další 3 polozemnice byly odkryty jen zčásti - u severního profilu spodního ramene budoucí cesty. Podle všeho se jednalo o objekty stejné nebo podobné velikosti, jako obj. č. 1. Všechny polozemnice měly podobnou orientaci (V–Z) a tvořily řadu „domů“ těsně nad okrajem inundace potoka. Objekty byly k potoku obracené kratší stěnou a vzdálenost mezi nimi  se pohybovala od 7 do 10 m.

Kromě polozemnic byly prozkoumány také 2 zásobnicové jámy, jedna kůlová jamka se silnou vrstvou mazanice uvnitř a jeden objekt nejasného účelu.

Z objektů pochází početný soubor nálezů, především zlomků keramických nádob. Mezi nimi vyniká nález rekonstruovatelné tenkostěnné nádoby točené na kruhu, zdobené bílým nátěrem a horizontálními pasy červené barvy (engoba).

Kromě keramiky bylyv objektech nalezeny -  zvířecí kosti, kamenné těrky a také menší počet železných nálezů, jako třeba fragment spony.

Lze se domnívat, že se výzkumem podařilo zachytit okraj laténského sídliště, které s největší pravděpodobností pokračuje západním směrem k temeni mírného svahu.

Celý záchranný výzkum se uskutečnil za opravdu vstřícné spolupráce jak starosty obce, tak i zaměstnanců prováděcí firmy, což výrazně přispělo urychlení i kvalitě záchranného archeologického výzkumu.
Fotodokumentace
  • Železné předměty nalezené v objektech z doby laténské

  • Bc. M.Paulus , pří prácí v liniové rýze

  • Na kruhu točená nádoba - dno

  • Polozemnice, obj. č. 1, během výzkumu

  • Polozemnice, obj. č. 1,během výzkumu - od JZ; výplň objektu tmavé barvy stejně jako orniční vrstva

  • Polozemnice, obj. č. 1,během výzkumu - od JZ; výplň objektu tmavé barvy stejně jako orniční vrstva

  • Polozemnice, obj. č. 1,během výzkumu - od V

  • Polozemnice, obj. č. 2, záchycena jen část u profilu plochy výzkumu

  • Rekonstruovaná tenkostěnná nádoby točená na kruhu, zdobená bílým nátěrem a horizontálními pasy červené barvy (engoba).