Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Količín 1

Količín 1

Količín 1
Od dubna tohoto roku byl veden výzkum, který odhalil neznámou lokalitu na katastru obce Količína nedaleko Holešova. Již při skrývkách bylo zřejmé, že se nehluboko pod ornicí nachází zbytky původních vrstev, které se vytvořily v průběhu existence lidských sídlišť v průběhu pravěku. Výzkum se tedy zaměřil na poznání této kulturní vrstvy, k čemuž bylo využita metoda snižování ve čtvercové síti.
V průběhu tří měsíců výzkumných prací se nám podařilo vymezit rozsah naleziště a nahlédnout do jeho struktury. Rozsah a vedení prací určoval záchranný charakter výzkumu, který vyžadoval zachovat pás o šířce 4 m, v němž bude položena přeložka vodovodu. Ve vymezeném úseku se podařilo vymezit rozsah pravěkých vrstev na 250 metrů, což dává představu o velikosti sídliště. Přesná rekonstrukce pravěké situace není možná, protože v nízko položeném, zamokřeném terénu s vysokou hladinou spodní vody nebyly zahlubovány typické pravěké jámy. Vysoká hladina spodní vody velmi komplikovala poznání zachovalých situací. Pro pozůstatky stavení svědčí kůlové jamky, obraz života na sídlišti přibližují zbytky ohnišť a menší plochy vysypávané štěrkem (podlahy, cesty, dna pecí?).
Nová lokalita obsahuje pozůstatky tří pravěkých osad, jejichž obyvatelé zde žili v rozmezí zhruba 3300-2000 let před naším letopočtem. V rámci archeologické terminologie hovoříme o kulturách s kanelovanou keramikou (též bádenské), zvoncovitých pohárů a nitranské. Kromě zajímavého keramického inventáře a souboru kamenných "pazourkových" nástrojů musíme zmínit především zlomek zlaté nášivky s vbíjenou výzdobou související s kulturou se zvoncovitými poháry. Nález je sám o sobě ojedinělý, ale výjimečným jej činí zejména nálezová situace v sídlištním prostředí, protože půjde o vůbec jeden z prvních v Evropě.
Mgr. Miroslav Daňhel
Fotodokumentace
  • obr. 1 - Výzkumné práce ztěžovala spodní voda.

  • obr. 2 - Zlatá ozdoba kultury zvoncovitých pohárů (2500-2300 př. n. l.)

  • obr. 3 - Kulturní vrstva na lokalitě obsahuje místa vysypávaná oblázky.

  • obr. 4 - Snižování kulturní vrstvy.

  • obr. 5 - Plocha vysypaná oblázky.

  • obr. 6 - Zbytek zahloubení pece.