Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2013 > Stavenice-Úsov 2013

Stavenice-Úsov 2013

Stavenice - Úsov 

Právě uplynulé měsíce tvořily kulisu dokončení záchranného archeologického výzkumu pravěkého hradiska na rozhraní katastrů Stavenic a Úsova, které je pracovně označováno „Na flecích“. Práce se v letošní sezóně soustředily na snížení dalších čtverců na západní straně zkoumané plochy, výzkum zahloubených objektů a výzkum opevnění pomocí sondy 3. Čtverce snižované na temeni kopce vytvořily pravidelnou síť a spolu se sondami přes opevnění pokryly celkovou plochu 348 m² (tedy 1% celkové plochy hradiska).
   Mezi objekty dominují vakovité zásobní jámy a kůlové jamky dokládající přítomnost nadzemních staveb. Podařilo se zachytit i jinou situaci, která ukazuje obdélný půdorys částečně zahloubený do mírného svahu, zřejmě pozůstatek zemnice. V destrukční vrstvě mazanice nedaleko této zemnice se nalézal depot (?) nejméně 3 nádob.
   Oproti loňské sezóně se upřesnilo poznání fortifikačního systému, který byl zkoumám sondami 2 a 3 (30×1 a 10×1 m). Po hraně terénního zlomu vedly dvě palisády, níže byl navršen val. Na koruně tohoto valu probíhal palisádový žlab vyložený kameny a za ním byl vyskládán kamenný chodník. Nejníže po svahu byl nasypán další val.
   Mezi nálezy převažují zlomky keramiky bolerázské fáze ze středního eneolitu. K nim se řadí velké množství přeslenů a závaží tkalcovských stavů. V letošní sezóně jsme získali další kamenné štípané a broušené nástroje.

Miroslav Daňhel

obr. 1 – Letecký snímek výzkumu (foto M. Kalábek).
obr. 2 – Čtverec snížený na úroveň podloží (foto M. Daňhel).
obr. 3 – Objekt ve čtverci (foto M. Daňhel).
obr. 4 – Palisádové žlaby překrývající zásobní jámu (foto M. Daňhel).
obr. 5 – Hromadný nález keramických nádob (foto M. Daňhel).
obr. 6 – Nádoby z depotu (foto M. Bém).
Fotodokumentace
  • obr. 1 – Letecký snímek výzkumu (foto M. Kalábek).

  • obr. 2 – Čtverec snížený na úroveň podloží (foto M. Daňhel).

  • obr. 3 – Objekt ve čtverci (foto M. Daňhel).

  • obr. 4 – Palisádové žlaby překrývající zásobní jámu (foto M. Daňhel).

  • obr. 5 – Hromadný nález keramických nádob (foto M. Daňhel).

  • obr. 6 – Nádoby z depotu (foto M. Bém).