Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2006 - Předmostí-Dluhonice

2006 - Předmostí-Dluhonice

PŘEDMOSTÍ – DLUHONICE I. (okr. Přerov)

Trať „Díly“ – „Dolní újezd“


Záchranný archeologický výzkum na lokalitě Předmostí – Dluhonice I. je realizován v souvislosti s vybudováním plynovodní přípojky, jejíž trasa je vedena skrz polykulturní lokalitu. Ta se nachází v tratích „Díly“ a “Dolní újezd“ na katastrech obcí Přerov I–Předmostí a Dluhonice. Samotná lokalita je situovaná na staré říční terase v nadmořské výšce 210 – 220 metrů. Terénní část výzkumu probíhá od 4. ledna 2006.
Plocha zkoumaného úseku trasy výkopu plynovodu byla rozdělena na čtverce o stranách 3 metry. Plocha čtverců byla zkoumána postupným mechanickým snižováním kulturní vrstvy, jejíž mocnost činila místy 80–100 cm. Toto souvrství, vzniklé lidskou činností, lze na základě nálezů datovat do období kultury s lineární keramikou (Lnk) a mladší fáze kultury s moravskou malovanou keramikou (MMK).
Celkem se prozatím podařilo prozkoumat 145 objektů na ploše 60 čtverců.
V části trasy zkoumané v trati „Díly“ (katastr Předmostí) bylo odkryto v 17 čtvercích 46 objektů. Šlo zejména o sídlištní jámy, které náležely  kultuře Lnk  (IIa,b) a mladší fázi kultury MMK. Nejatraktivnějším nálezem byla zvířecí plastika s vyrytým náznakem srsti.
Dále bylo zjištěno několik objektů věteřovské kultury starší doby bronzové. Ve věteřovském objektu č. 46 byla nalezena postranice udidla vyrobená z výsadku parohu a další parohový artefakt.
Čtvercem č. 18 se výzkum přemístil na plochu polní tratě „Dolní újezd“ (katastr Dluhonic), a to jižně od polní cesty vedoucí mezi tratěmi z Předmostí do Dluhonic.
Zde bylo odkryto prozatím okolo 100 objektů. Jde opět o  sídlištní jámy a  kůlové jamky vyšších nadzemních konstrukcí.
Opět bylo doloženo osídlení kultury Lnk (IIb, želiezovská skupina). Dále došlo k nárůstu počtu objektů, které náležely věteřovské kultuře. Nově bylo zjištěno několik desítek objektů z pozdní doby bronzové (slezsko–platěnické osídlení). V objektu č. 126 byla nalezena kostra mladého jedince. Ten byl pohřben ve skrčené poloze do kruhové sídlištní jámy.
Výše uvedené dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Předmostí – Dluhonice I. korespondují s intenzivními povrchovými průzkumy prováděnými v letech 1993 – 2005 na ploše výše uvedených tratí.
ZAV je první provedenou akcí na lokalitě. Jeho výsledky potvrzují nejen nebývalou koncentraci osídlení, ale podtrhují význam celé lokality.

Zdeněk Schenk
Fotodokumentace
 • POLAR EXPEDITION-PŘEDMOSTÍ O6

 • Dluhonice-Předmostí. Skrytá plocha výzkumu. Kolik pokladů je asi na celém poli...

 • Dluhonice-Předmostí. Nově odkrytá plocha s tmavšími skvrnami archeologických objektů.

 • I technika si své místo najde...

 • Dluhonice-Předmostí. I náročný zimní výzkum musí být podle pravidel (označení vrstev v objektu)

 • Dluhonice-Předmostí. Práce brigádníků pod průhlednou fólií přístřešku

 • ČTVEREC 16, OBJEKT 37

 • ČTVEREC 16, OBJEKT 37

 • MECHANICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VĚČNOJ ZMERZLOTY - 26.1.06 :-)))

 • PIETRO Z VELKYCH LOSIN V PŘEDMOSTÍ - 26.1.06

 • Dluhonice-Předmostí. Prozkoumaná plocha se zahloubeným objektem. V pozadí Přerovské chem.závody

 • Předmostí.Kostěné artefakty.

 • PŘEDMOSTÍ.ZOOMORFNÍ APLIKACE.NOŽKA Z JEŽKA.