Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2016 > Olomouc-Slavonín

Olomouc-Slavonín

Na základě objednávky mezi společností GEMO Olomouc s.r.o. a Archeologickým centrem Olomouc byl na katastru obce Olomouc–Slavonín, v prostoru Technologického parku Olomouc, proveden archeologický dohled a následný záchranný archeologický výzkum na stavbě „Výrobní areál G1“ na parcelách č. 1025/65, 1025/66 a 1025/67 .
Zkoumaná stavba se nachází na západním okraji Olomouce, v sousedství křižovatky rychlostní komunikace R46 a R35. Její poloha je situována severozápadně od křižovatky
v rovinatém terénu mezi Slavonínem a Hněvotínem. Nadmořská výška zkoumané plochy parcely je 257 m.
Na skryté ploše stavby bylo prozkoumáno pět objektů.
Na lokalitě lze objekty datovat jen v jednom případě, a to v případě jámy č. 2. Na dně střední
části objektu bylo zachyceno několik keramických zlomků. Charakter keramiky i jejich výzdoba datuje objekt do období neolitu. Řadíme jej tedy ke kultuře s lineární keramikou (komponenta A, ne.lin). Zlomky keramiky pocházejí nejméně z jedné polokulovité misky zdobené vhloubenými liniemi a tzv. notovými značkami. Výzdoba keramiku řadí do období mladšího stupně této kultury.
Fotodokumentace
  • Obr. 1 – Objekt č. 1, celkový pohled od JZ na plochu stavby s umístěním jámy

  • Obr. 2 – Objekt č. 1, profil zásobí jámy narušené norou

  • Obr. 3 – Objekt č. 5, povrch objektu před jeho preparací

  • Obr. 4 – Objekt č. 5, celkový pohled na prozkoumaný objekt od jihu

  • Obr. 5 – Objekt č. 5, celkový pohled na prozkoumaný objekt od jihu