Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2007 - Mohelnice

2007 - Mohelnice

Mohelnice – Za Moravou

Na podzim roku 2006 nahlásil místní rybář nález velkých dřevěných trámů a kůlů nacházejících se v břehu severní pískovny v Mohelnici. Ještě téhož roku byly z dřevené konstrukce odebrány vzorky pro dendrochronologické datování a na jaře 2007 proběhl geofyzikální průzkum kvůli zjištění průběhu a velikosti nalezené konstrukce. Na severní pískovně stále probíhá intenzivní těžba písku a břehy se díky vodní erozi neustále mění a bortí. Z tohoto důvodu byl v měsíci červnu 2007, po uzavření smlouvy s firmou Kámen Zbraslav, realizován záchranný archeologický výzkum formou několika sond. Úkolem výzkumu bylo ověřit průběh dřevěné konstrukce, zjistit její velikost a funkci. Její stáří bylo pomocí dendrochrolologie stanoveno na 16. století. 
Během výzkumu bylo zjištěno, že dřevěná struktura se skládá z několika různých konstrukčních částí. Jádro představuje mohutná konstrukce složená se 4 velkých vodorovně položených trámů doplněná o svislé kůly. Místa mezi trámy jsou vyplněna buď lomovým kamenem nebo systémem šikmých větví. Tato konstrukce je o několik metrů dál doplněna konstrukcí, která se jeví jako haťové zpevnění podmáčeného terénu či konstrukcí tvořenou několika řadami svislých malých kůlů.
Během výzkumu byly odebrány vzorky dřev na environmentální analýzy. Po jejich vyhodnocení pracovníky Ústavu nauky o dřevě Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně (M. Rybníček, E. Přemyslovská, H. Vavrčík, V. Gryc) můžeme konstatovat, že na stavbu nalezené konstrukce byl použit dub, jedle a olše. Dendrologická data se u odebraných vzorků pohybují v rozmezí let 1534 – 1645.
Nutno poznamenat, že vyhodnocení celého výzkumu je teprve na začátku. I přes to můžeme konstatovat, že se s velkou pravděpodobností jedná o poměrně mohutné zpevnění podmáčeného terénu v okolí řeky Moravy v místech komunikace vedoucí z vesnice Třeština do Mohelnice. Tato komunikace je zobrazena na mapách 1. a 3. vojenského mapování. Dle dendrochronologických dat je možné uvažovat o faktu, že nalezená dřevěná struktura nepředstavuje jednorázovou stavební akci, ale že se jedná o opakované a různorodé zpevňování terénu v průběhu alespoň jednoho století.
         Vendula Vránová
Fotodokumentace
  • Celkový pohled na sondu 3 s haťovou částí sledované konstrukce.

  • Celkový pohled na výzkum (v pozadí severní pískovna, řeka Morava se nachází zhruba 20 metrů za zády fotografa).

  • Celkový pohledn na sondu 1 s částí konstrukce složené z vekých trámů.

  • Detail konstrukčního prvku v konstrukci v sondě 1.