Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2012 > Stavenice-Úsov 2012

Stavenice-Úsov 2012

   V uplynulém roce došlo k objevu nové lokality na rozhraní katastrů obcí Stavenic a Úsova. Místo, kde bylo založeno pravěké osídlení, se nachází na výrazné ostrožně, podle nedaleké polní trati pracovně nazvané „Na flecích“. Uvedená poloha je z poloviny kryta lesem a zbytek je využíván jako pole. Právě v této části bylo možno pozorovat růstové příznaky v mladém obilí (obr. 1), kterých si všiml Mgr. P. Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci a následně doporučil pracovníkům AC Olomouc jejich prověření. Průběh možného opevnění byl následně potvrzen geofyzikální prospekcí na poli a zjištěním jeho pozůstatků v lese (obr. 2).

   V srpnu loňského roku byl těžen lesní porost na severním svahu ostrožny a přitom byl přejezdem techniky a odvozem kmenů poškozen povrch lokality s archeologickými nálezy a terénními relikty opevnění. Tato aktivita se stala podnětem pro provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož první etapa proběhla v říjnu a listopadu roku 2012.

   Výzkum se zaměřil na nejvíce poničenou část plochy při temeni ostrožny (obr. 3), kde bylo přistoupeno ke snižování vrstvy ve čtvercové síti. Vrstva dosahovala zpravidla mocnosti 0,5-0,6 m a nasedala na rozrušené skalní podloží. Do skály byly vylámány i některé zahloubené objekty menších rozměrů (obr. 4). Část objektů se již ve vrstvě projevovala propálením. Vrstva obsahovala velké množství nálezů – především keramických zlomků, mazanice, kamenných seker a sekeromlatů, silicitových štípaných nástrojů (obr. 5), přeslenů, závaží, brusných podložek apod. - které jsou charakteristické pro soudobá sídliště. Zajímavé jsou drobné kamenné přívěsky (obr. 6)

    Druhým úkolem uplynulé sezóny se stalo protnutí systému terénních reliktů opevnění v místě, kde bylo poničeno svážnicovou trasou (obr. 7). Předběžné vyhodnocení nálezové situace přináší informace o nejisté dvojici žlábků v horní část (zdvojená palisáda?), pod nimiž byl níže na svahu navršen val s kamennou strukturou v koruně (obr. 8) a níže ještě jeden val. Prostor mezi valy vyplňoval příkop.
Fotodokumentace