Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2015 > Velká Bystřice

Velká Bystřice

Nález osady jordanovské kultury u Velké Bystřice
Od listopadu 2014 až do ledna 2015 byl ve Velké Bystřici na ploše stavby společnosti EGT prováděn archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum. Nejprve dohled spojený s detektorovým průzkumem těžené orniční vrstvy přinesl poznatky spíše o novověkých zemědělských aktivitách. Mezi kovovými artefakty byly ovšem identifikovány i předměty, které lze ztotožnit s historicky dobře známou kapitolou z konce druhé světové války, kdy byl v prostoru mezi Velkou Bystřicí a Olomoucí sestřelen spojenecký bombardér Boeing B-17G (18. 12. 1944). Této události lze přisoudit části dvou nábojnic z palubních kanónů německé stíhačky FW–190 a nejspíš i část plechu z křídla bombardéru.
Již při skrývce bylo zachyceno osídlení z počátku pozdní doby kamenné, které lze přiřadit jordanovské kultuře. Ve třech desítkách sídlištních objektů se zásobní či hospodářskou funkcí byly nalezeny zlomky keramiky, kamenné štípané a broušené industrie a mazanice. Pozůstatky této malé osady korespondují se zjištěním z jiných obdobných lokalit (např. v Dolanech, Olomouci – Slavoníně či Uničově). Kolem jedné nadzemní stavby sloupové konstrukce na těchto lokalitách byly koncentrovány zahloubené objekty (zásobní jámy, stavební jámy, hliníky …). Pozůstatek celého půdorysu stavby se v Bystřici sice nedochoval, ale přítomnost několika malých jamek, interpretovaných obvykle jak sloupové jamky, tuto možnost nevylučuje. Domy byly většinou mělce založeny a mocnost ornice společně se způsobem skrývky mohly i tyto nepatrné pozůstatky zničit. Nejvíce nálezů pochází ze zásobních jam č. 6 a 24. Z výplní objektů byly vypreparovány větší části několika nádob (pohárky, mísy se zataženými plecemi či mísy na nožkách) a zlomky zrnotěrek. Výzdoba na nádobách byla před odbornou konzervací rozpoznána jen jako jazykovité výčnělky na výduti mís. 
Nálezy z Velké Bystřice doplňují dosud neznámé stránky z historie katastru obce.

Zdroj:
http://www.letecka-historie.cz/Neredin-Smith.html
Fotodokumentace
  • Obr. 1: půdorysy archeologických objektů nalezené při prvotní skrývce

  • Obr. 2: profil mělké zásobní jámy (obj. 24) s vyčnívajícím polotovarem zrnotěrky

  • Obr. 3: preparace východní poloviny zásobní jámy (obj. 24) s odhalenými zrnotěrkami a zlomky keramiky

  • Obr. 4: prozkoumaná mělká zásobní jáma (obj. 24)

  • Obr.5: plocha pravěké lokality před zahájením výzkumu

  • Obr.6: pracovní snímek, vybírání zásypu archeologických objektů

  • Obr.7: pracovní snímek,prozkoumané objekty na ploše výzkumu