Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Chrášťany

2008 - Chrášťany

Chrášťany, Záhumení

Od října 2008 do června 2009 probíhal záchranný archeologický výzkumu na staveništi rychlostní komunikace R 55 na lokalitě Chrášťany 1 v trati „Záhumení“,  v kilometráži 8,450 – 8,600 stavěné komunikace.
Lokalita se nachází na mírném návrší západně od obce Chrášťany. Západní a východní hranici výzkumu vymezoval prostor stavby, severní říčka Mojena a jižní silnice Záhlinice – Chrášťany. Prostor výzkumu protínal západní okraj sprašové terasy, jeho střední část se nacházela na platu terasy (203,0 m n.m.) a následně se svažoval k údolíčku říčky Mojeny (194,0 m n.m.),  který bylo také východní hranicí lokality. Archeologické objekty se koncentrovaly hlavně v jižní a střední části lokality.
  Archeologickým výzkumem byla prozkoumána plocha dálničního tělesa a zčásti také plocha skládky materiálů pro stavbu dálnice přiléhající k prostoru dálnice. Celková plocha prozkoumané lokality měřila cca 2,5 ha.
Na ploše bylo odkryto a prozkoumáno celkem 406 archeologických objektů  různého stáří a dva hroby. Jednalo se především o zásobnicové jámy dosti velkých rozměrů, z nichž pochází značný soubor archeologických artefaktů – keramika (v několikaky případech celé nádoby), mazanice, kamenné broušené a štípané nástroje, zrnotěrky a samozřejmě zvířecí kosti.
V 16 sídlištních jamách bylo nalezeno 21 lidských koster. Pohřby byli jednočetné (11 jam) a dvou četné (5 jam). Dále se na lokalitě nalezly dva hroby (KŠK), ale pouze v jednom se dochovaly nepatrné zlomky lidských kostí.
V jihovýchodní části lokality poblíž hranice trvalého záboru se prozkoumaly 2 hroby kultury se šňůrovou keramikou. Objekt č. 397 je datován do kultury s kanelovanou keramikou. Většinu objektů lze datovat do starší doby bronzové, a to do kultury únětické, ale především do kultury věteřovské. Ostatní objekty s keramikou z doby bronzové jsou rámcově zařazeny do starší a střední doby bronzové, protože nelze tuto keramiku přesněji chronologicky zařadit. Dále se zde nacházel objekt kultury lužických popelnicových polí, objekt z doby hradištní a objekt z doby laténské. V jižní části u hranice záboru se nacházelo 5 novověkých zásobních jam a další se nacházela uprostřed plochy.
Antropologický, paleobotanický a osteologický materiál z výzkumu byl poslán na odborné analýzy.
Fotodokumentace
  • Chrášťany - obr. 01 Objekt 107 – pohled na kosterní ostatky v sídlištní jámě

  • Chrášťany - obr. 02 Objekt 197 – po ukončení preparace kosterních ostatků a bronzovým milodarem v sídlištní jámě

  • Chrášťany - obr. 03 Objekt 129 – po ukončení preparace kosterních ostatků s bronzovými milodary v sídlištní jámě

  • Chrášťany - obr. 04 Objekt 129 - detail na bronzové milodary

  • Chrášťany - obr. 05 Objekt 141 - po ukončení preparace špatně dochovaných kosterních ostatků

  • Chrášťany - obr. 06 Objekt 196 - pohled na dvojpohřeb v sídlíštní jámě

  • Chrášťany - obr. 07 Objekt 229 - pohled na kosterní ostatky v sídlištním objektu

  • Chrášťany - obr. 08 Hrob 1 - pohled na kostový hrob KŠK s milodary