Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Loštice

2008 - Loštice

Loštice – nám. Míru

V první polovině září roku 2008 se uskutečnila již druhá etapa záchranného archeologického výzkumu (ZAV) rekonstrukce vozovky na náměstí Míru v Lošticích. Nehluboko pod dlážděním náměstí bylo narušeno a prozkoumáno necelých šest desítek zahloubených sídlištních objektů, které jsou datovány do mladší doby kamenné – neolitu. Jedná se převážně o zásobní a stavební jámy kultury lidu s lineární keramikou (LnK). Ač byla plocha v minulosti narušena sítí novověkých výkopů (kanalizace), tak rozmístění jam a několika sloupových jamek naznačuje, že se zde mohl nacházet dlouhý dům LnK.
Z prozkoumaných jam byl získán reprezentativní keramický materiál, který můžeme přiřadit mladší fázi této kultury. Kromě bohatě zdobených zlomků z keramických nádob byly nalezeny i broušené a štípané kamenné nástroje, kamenné podložky, mazanice s otisky dřevěných konstrukcí a uhlíky. Zvířecí kosti byly téměř stráveny díky agresivnímu podloží. Do keramického těsta, z něhož se nádoby vyráběly, byla přidávána i drcená tuha (grafit). Přírodní výchozy této suroviny se nacházejí v okolí Loštic a byly využity například i ve středověku při výrobě místní proslavené loštické keramiky. Drobné hrudky grafitu byly zaznamenány i v zásypu některých sídlištních jam.
Z novověké navážky nad neolitickými objekty pochází, kromě zlomků keramiky, i část reliéfního kachle s vousatou postavou datovanou nejspíš do období renesance.  

Foto 1 – Plocha stavby před započetím archeologického výzkumu.
Foto 2 – Prozkoumaný oválný sídlištní objekt.
Foto 3 – Profil zásobní jámy.   
Foto 4 – Pracovní snímek – vybírání zásypů archeologických objektů.
Foto 5 – Plocha stavby po skončení archeologického výzkumu.
Foto 6 – Dokumentace prozkoumaných situací.
Foto 7 – Nálezce reliéfního kachle (Pavel Vincůrek).
Foto 8 – Detail reliéfního kachle.
Fotodokumentace
  • Plocha stavby před započetím archeologického výzkumu.

  • Plocha stavby po skončení archeologického výzkumu.

  • Pracovní snímek – vybírání zásypů archeologických objektů.

  • Dokumentace prozkoumaných situací.

  • Detail reliéfního kachle.

  • Prozkoumaný oválný sídlištní objekt.

  • Profil zásobní jámy.

  • Nálezce reliéfního kachle (Pavel Vincůrek).