Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2015 > Dolany

Dolany

Při revitalizace centra obce okolo kostela sv. Matouše a základní školy v Dolanech u Olomouce byl v září a říjnu 2015 proveden Archeologickým centrem Olomouc záchranný archeologický výzkum na stavbě nových komunikací a ve výkopech pro kanalizaci.
Stavba narušila 18 objektů datovaných do neolitu (LnK), eneolitu (KNP), mladší doby
bronzové (KLPP) a novověku (18.–19.stol.).
Objekty LnK (8 jam) byly zachyceny jednak v komunikaci před domem č.p. 46 a jednak podél severovýchodní strany kostela sv. Matouše. Mezi objekty můžeme identifikovat sloupové jamky, zásobnice a soujámí. Několik sloupových jamek indikuje možnou přítomnost nadzemní stavby. Keramika datuje sídliště do mladšího stupně LnK.
Východně od kostela sv. Matouše byla ve výkopu pro kanalizaci narušena zásobní jáma datovaná keramikou do mladšího stupně KNP (bolerázský stupeň). Ze zásypu pochází bohatá kolekce keramiky (např. mísa, hrnec s románskou lizénou), štípané industrie a mazanice.
Ve vjezdu domu č.p. 46 a jižně fary č.p. 24 byly ve výkopu kanalizace zdokumentovány sídlištní objekty slezské fáze kultury lužických popelnicových polí. V objektech byly nalezeny zlomky tuhované keramiky.
Fotodokumentace
  • Obr. 1

  • Obr. 2

  • Obr. 3

  • Obr. 4

  • Obr. 5

  • Obr. 6