Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2009 - Pravčice 3

2009 - Pravčice 3

Pravčice 3 „Podsedky“. MMK. KLPP. Sídliště. Záchranný výzkum.
 
              Lokalita je pokračováním výzkumu Pravčice 2. Nachází se v ploché krajině mezi dvěma potoky, potokem Roštěnka, který vymezuje západní hranicí lokality a Rymickým potokem ohraničujícím lokalitu od východu.
              Nadmořská výška lokality je 201,00 m.
              Už během skrývek orniční vrstvy se ukázalo, že se na ploše vyskytuje silná kulturní vrstva bohatá na nálezy, do které byly zapuštěné archeologické objekty. Plocha výzkumu byla proto rozdělena na čtverce o rozměrech 5×5 m a následně systematicky prozkoumána.
              Kulturní vrstva byla nejmělčí v severozápadní části výzkumu, kde se terén znatelně zvedal, a podloží bylo v hloubce 0,60 m od úrovně ornice. Směrem k západu mocnost kulturní vrstvy sílila až do hloubky 1,20 m od dnešní úrovně terénu a přibližně v polovině skryté plochy, na rozhraní s inundací Rymického potoka, v hloubce 1,40 m, se objevovala už spodní voda. V těchto místech kulturní vrstvu začíná nahrazovat přírodní náplavová vrstva a archeologické nálezy se vytrácejí.
              Ve zkoumané části se kromě bohatého souboru archeologických nálezů podařilo objevit 219 sídlištních objektů. Mezi objekty dominují nálezy kůlových jamek, které byly často rozpoznatelné jen díky větší hustotě fragmentů mazanice v jejich zásypu. U části kůlových jamek jsme se setkali s tvrdou přepálenou mazanicovou krustou, pozůstatku po vypáleném kůlu. Několikrát se také podařilo zachytit superpozice jamek jak v horizontální, tak i vertikální superpozici.
              Na lokalitě se podařilo také odkrýt poměrně početný soubor sídlištních objektů, většinou jam střední velikosti o hloubce do 1,40 m od úrovně terénu, což bylo zřejmě dáno hladinou spodní vody.
Nejzajímavější je objev studny, neboli upravené jamy, vyhloubené nad, do dnes tekoucím pramenem. Plocha kolem objektu byla vydlážděna říčními valouny středních i malých rozměrů. Mezi kameny byl nalezen menší počet keramiky slezskoplatěnické kultury. Během zkoumání objektu byla pod vrstvou kamenů objevena kulturní vrstva, pod níž se ještě nacházely zahloubené objekty datované do kultury s moravskou malovanou keramikou.
              V kulturní vrstvě a v objektech v drtivé většině převažují nálezy kultury slezskoplatěnické a v menší míře se objevuje keramika MMK.
              Výzkum je stále ve fázi terénních výkopových prací, které budou pokračovat v roce 2010.
 
Arkadiusz Tajer 
 
Fotodokumentace
  • 01.Celkový pohled na výzkum čtvercovou metodou.

  • 02.Žlutou šipkou označena poloha studny obklopené štěrkovým dlážděním.V popředí meliorační trubky.

  • 03.Žlutou šipkou označena studna. Vpravo od ní zbytek štěrkového dláždění.

  • 04.Ďláždění říčními valouny s nálezy parohů a keramiky z doby bronzové

  • 05.Výzkum kulturní vrstvy s nálezy kůlových jamek

  • 06.Tvrdá mazanicová krusta jako stopa po utěsnění a vypálení dřevěného kůlu.

  • 07.Objekt č. 179 s nálezem keramiky středodunajské mohylové kultury ze střední doby bronzové

  • 08.Nález zlomků keramiky

  • 09.Jeden ze sídlištních objektů zaplavený vodou.