Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2008 - Náměšť na Hané

2008 - Náměšť na Hané

Náměšť na Hané

Záchranný archeologický výzkum v Náměšti na Hané probíhal ve dnech od 28. 8. 2008 do 6. 10. 2009 a byl proveden v souvislosti se stavbou nové silnice, která vedla v trase původní komunikace na katastrálním území Náměště na Hané a obce Loučany.
Záchranný výzkum se uskutečnil za plného běhu stavby a byl převážně prováděn formou dohledu. Výzkum byl zaměřen především na fotografickou dokumentaci profilů hloubených výkopů. Pokud na ploše nově budované silnice byly zjištěny sídlištní objekty, tak tento výzkum přerostl do podoby plošného záchranného výzkumu. Tato situace nastala nejprve v Zákostelní ulici v úrovni farního kostela a také na ploše náměstí T. G. Masaryka, kde bylo prozkoumáno celkem 15 zahloubených objektů. Prozkoumané objekty pochází z období neolitu, eneolitu a dále z období vrcholného středověku a novověku.
Nejzajímavějším objevem byl nález kostrového pohřbu, dle určení antropoložky Mgr. A. Pankowské se jedná o dospělou ženu. Tento pohřeb se nacházel v severozápadní části objektu č. 7. Dle terénní situace se jeví, že mrtvá byla vhozena do již z části zaplněného objektu. Ve výplni objektu nebyl pozorován výkop hrobové jámy, podobně nebyl zjištěn výkop hrobové jámy ani ve výplni blízkého objektu č. 6.  V blízkosti kostry nebyl zjištěn žádný artefakt či jeho zlomek, který by bylo možno interpretovat jako milodar. V okolí kostry, ve výplni objektu č. 7, byly zjištěny malé keramické zlomky z období kultury s lineární keramikou a kultury nálevkovitých pohárů. Zemřelá měla patrně okolo krku v době pohřbu perleťové korálky, které byly nalezeny pod dolní čelistí (na levé straně). Kostrový pohřeb lze datovat rámcově do období eneolitu až starší doby bronzové.
Fotodokumentace