Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2009 - Hulín 1

2009 - Hulín 1

Hulín 1 – U Isidorka

V měsících dubnu a květnu 2009 proběhla další etapa záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Hulín 1 – U Isidorka. Práce souvisely s rušením produktovodu poblíž drobné vodoteče v jihozápadní části lokality a se skrývkami pro přeložku silnice v severní části lokality. Celkově se podařilo prozkoumat 79 objektů a 1 kostrový hrob. V prvně jmenovaném úseku tvořily velkou část objektů kůlové jamky. Podařilo se zrekonstruovat půdorys domu vymezený kůlovými jamkami. Byl orientován ve směru SSZ-JJV na jihu zabíhal mimo zkoumanou plochu.Co se týče konstrukce, v rozích byly kůlové jamky rozměrnější a také středový kůl uvnitř stavby a s ním souběžný uprostřed čelní stěny byly masivnější a hlubší.
Zachycená délka západní strany je 4,5 m a celková šířka 6,5 m. Kůlové jamky obsahovaly malé množství keramického materiálu, který je předběžně zařadit do doby bronzové. Mimo tuto strukturu se zde vyskytovaly především zásobní jámy věteřovské skupiny s charakteristickou keramikou. V jámě, která navazovala na pozůstatky sloupové konstrukce, byla zjištěna mocná vrstva říčních mušlí, což je pro tuto lokalitu příznačné..
Podobně tvořily většinu objektů v severním úseku věteřovské zásobní jámy. Zde byl zjištěn i kostrový hrob ze starší doby bronzové, který tak snad tvořil samostatnou skupinu k již dříve zmíněnému únětickému pohřebišti ( cca 150 m JV). Hrob o rozměrech 2,12 x 1,66m a hloubce 1,28m byl objeven pouze na základě tmavého zásypu po druhotném otevření hrobu. Hrobová jáma byla orientována SV-JZ a druhotný zásah směřoval do jeho severní části. Při dně byly pozorovány zbytky výdřevy dna a stěn. Kosterní pozůstatky dvou jedinců ( dospělý a mladý jedinec bez bližšího určení) byly dislokovány a soustředěny do dvou skupin při opačných koncích hrobu. Mezi milodary převládala keramika (2 mísy, džbán/hrnec? a střep větší nádoby). Při jižní stěně ležela bronzová sekera. Nepříliš běžným nálezem je zlatá ozdoba – záušnice- nalezená na dně „vykrádací“ šachty v SV části hrobu, kde byly dislokovány kosti mladého jedince. Především přítomnost zlaté ozdoby napovídá, že se jednalo o hrob význačných osobností tehdejší komunity. K tomu rovněž přispívá doložené vydřevení dna a dřevěné obložení stěny hrobu, které se ve starobronzových hrobech na Moravě objevuje ojediněle.

Obrázky: Obr. 1 – Věteřovský objekt s vrstvou lastur
Obr. 2- Půdorys domu od severu
Obr. 3- Půdorys domu od jihu
Obr. 4- Věteřovský objekt s nálezy
Obr. 5- Hrob H108 od severovýchodu
Obr. 6- Hrob H108 –půdorys
Obr. 7- Detail zlaté záušnice, pohřbu a zbytků dřevěného obložení
Fotodokumentace
  • Obr. 1 – Věteřovský objekt s vrstvou lastur

  • Obr. 2- Půdorys domu od severu

  • Obr. 3- Půdorys domu od jihu

  • Obr. 4- Věteřovský objekt s nálezy

  • Obr. 5- Hrob H108 od severovýchodu

  • Obr. 6- Hrob H108 –půdorys

  • Obr. 7- Detail zlaté záušnice, pohřbu a zbytků dřevěného obložení