Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2010 > Pravčice 3

Pravčice 3

Letošní práce na lokalitě navazovaly na archeologický výzkum z roku 2009, kdy se podařilo prozkoumat valnou část lokality.

Výzkum probíhal, s přestávkou na záplavy, v období od dubna až do poloviny srpna 2010 a zúčastnili se ho také studenti katedry archeologie University Palackého v Olomouci a katedry archeologie Uniwersytetu Rzeszowskiego z Polska.

V letošním roku výzkum pokračoval v prostřední části lokality – v místech výskytu silné kulturní vrstvy, a proto stejně jako vloni byla plocha výzkumu rozměřena do sítě pravidelných čtverců o výměrech 5 × 5 m, které byly následně podrobně prozkoumány. V kulturní vrstvě se podařilo mnohokrát objevit zbytky kůlových jamek či jiných objektů jevících se jako více či méně znatelné shluky mazanice v tmavé vrstvě. Několik objektů zapuštěných do světlého podloží se podařilo najít až po odstranění kulturní vrstvy.

Některé z takto odkrytých objektů tvořily viditelné stopy nadzemních kůlových staveb. Příkladem je struktura objevená poblíž vloni zkoumané studny. Zde se kromě kůlových jamek podařilo odkrýt také mazanicovou skrumáž, zřejmě zbytek spadlé stěny a pod ní jamku, ve které bylo objeveno několik hliněných závaží z tkalcovského stavu.

Z  objektů prozkoumaných na ploše, jakož i z vrstvy, pochází velmi bohatý soubor archeologických nálezů – keramika, kostěná, pazourková a kamenná broušená industrie. Mezi archeologickými artefakty se podařilo objevit také soubor bronzových nálezů, jako jsou jehlice, nůž, fragmenty náramků atd. spadajících většinou do období slezskoplatěnické fáze popelnicových polí (1. polovina 1. tis. př.n.l.), ačkoliv se našly také nálezy z období laténu –  kromě bronzových zlomků také fragmenty skleněných korálků. Mezi další zajímavé nálezy můžeme určitě zařadit 2 fragmenty sošek Venuší objevených mezi četnými keramickými nálezy eneolitické kultury s moravskou malovanou keramikou.

Výzkum lokality opožděný vinou jarních záplav byl ukončen v srpnu 2010. Vysoká hladina spodní vody, následkem povodní, nedovolila nám důkladné prozkoumání už zmíněné, částečně už v roce 2009 probádané, pravěké studny a jejího nejbližšího okolí. 
Fotodokumentace
  • 01.Pravčice 3. Brnzový inventáž - výběr.

  • 02.Pravčice 3. Fragment pravé nohy sošky venuše.

  • 03.Pravčice 3. Fragmenty závaží v profilu jamky.

  • 04.Pravčice 3. Mazanicová skrumáž, kolíky označují kůlové jamky.

  • 05.Pravčice 3. Nález hliněných závaží tkalcovského stavu (šipky označují otvory pro zavěšení)

  • 06.Pravčice 3. Pracovní snímek.