Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archív výzkumů > 2005 - Slavonín 3

2005 - Slavonín 3

Slavonín U statku

       Záchranný archeologický výzkum byl vyvolán výstavbou rychlostní komunikace R 35, stavba 3508 Křelov – Slavonín. Tento příspěvek se týká pouze záchranného výzkumu z jedné části stavby na zmíněné rychlostní komunikace R 35, a to v úseku mezi 141.5–142.6 kilometrem. Tento úsek se rozkládá na katastrálním území obce Hněvotín a městské části Olomouc-Slavonín (Obr. 1). Terénní část záchranného výzkumu byla zahájena koncem listopadu 2004 a byla ukončena v polovině června roku 2005. Během výzkumu bylo prozkoumáno celkem 152 zahloubených objektů, 82 žárových hrobů a 1 hrob kostrový. Nalezené artefakty z prozkoumaných objektů i hrobů jsou nyní ve stádiu konzervace (Obr. 7) a dále jsou v laboratoří evidovány. Zároveň jsou nyní zpracovávány informace získané během záchranného výzkumu přímo na lokalitě a budou shrnuty v nálezové zprávě.
       Nejvýznamnější informace a nálezy byly zjištěny po prozkoumání 82 žárových hrobů. Stavba budoucí komunikace pravděpodobně protnula jen část většího pohřebiště z mladší doby bronzové. Pohřebiště lze přesněji datovat do období Kultury lužických popelnicových polí. Na této lokalitě byly prozkoumány pohřby jak v popelnicích (Obr. 2, 3), tak v jamkách (Obr. 4), či pohřby přidané do zásypu hrobů. Bohužel velká část hrobů byla porušena již před zahájením výzkumu orbou, či během skrývky ornice (Obr. 5). Nejvíce keramických nádob bylo zjištěno v hrobě H 9, celkem 21 kusů (Obr. 6).

Obr. 1. Letecký pohled na část výzkumné plochy, vpravo je silnice Olomouc-Hněvotín.

Obr. 2. Hrob H 16, stav po ukončení preparace.

Obr. 3. Řez popelnicí hrob H 65, stav při preparaci v laboratoři AC Olomouc.

Obr. 4. Řez výplní hrobu H 6, v hnědé výplni jsou patrné bílé zlomky přepálených ostatků.

Obr. 5.  Hrob H 57, stav po mechanickém začištění povrchu výzkumné plochy.

Obr. 6. Hrob H 9, stav během dokumentace, úroveň 1, na fotce dokumentátorka A. Pešková.

Obr. 7. Bronzová břitva z výplně hrobu H 65, stav před konzervací.
Fotodokumentace
  • Obr. 1. Letecký pohled na část výzkumné plochy, vpravo je silnice Olomouc-Hněvotín.

  • Obr. 2. Hrob H 16, stav po ukončení preparace.

  • Obr. 3. Řez popelnicí hrob H 65, stav při preparaci v laboratoři AC Olomouc.

  • Obr. 4. Řez výplní hrobu H 6, v hnědé výplni jsou patrné bílé zlomky přepálených ostatků.

  • Obr. 5. Hrob H 57, stav po mechanickém začištění povrchu výzkumné plochy.

  • Obr. 6. Hrob H 9, stav během dokumentace, úroveň 1, na fotografii dokumentátorka A. Pešková.

  • Obr. 7. Bronzová břitva z výplně hrobu H 65, stav před konzervací.