Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2016 > Tršice

Tršice

Od jara do podzimu roku 2016 probíhal archeologický dohled při výstavbě skupinového vodovodu obce Tršice a jejích šesti místních částí. Archeologický dohled odhalil v poli západně od Tršic část sídlištního areálu ze starší doby železné. Slezskoplatěnické objekty se nacházely cca 850 - 1100 m západním směrem od okraje obce Tršice, v trati Blata, po obou stranách potoka Pazdernice, v nadmořské výšce 270 - 274 metrů.
Během archeologického záchranného výzkumu bylo na řezu liniového výkopu pro vodovod prozkoumáno celkem 11 zahloubených sídlištních objektů (sídlištní jámy blíže neurčeného charakteru a zásobní jámy) a kulturní vrstva, které můžeme na základě keramického materiálu datovat do slezskoplatěnické kultury doby halštatské. Nejpočetnějším archeologickým nálezem na zkoumané lokalitě byly zlomky keramiky. V menší míře se v objektech vyskytovaly zlomky zvířecích kostí a mazanice.
 Vendula Vránová
Fotodokumentace
  • Tršice, Blata, 2016, archeologické objekty na levé straně potoka Pazdernice.

  • Tršice, Blata, 2016, archeologické objekty na pravé straně potoka Pazdernice.