Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2012 > Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou

V souvislosti s plánovanou dostavbou dálnice D1, úsek 0137 z Přerova do Lipníku nad Bečvou bylo na celé trase vytypováno několik lokalit, na kterých byl  předpokládán výskyt archeologických situací.

Mezi ně patřila i poloha, která se nachází na katastru obce Osek nad Bečvou, a to na levé straně cesty z Oseku nad Bečvou do Veselíčka.

Plocha výzkumu byla z archeologického hlediska velmi atraktivní pro pravěké osídlení. Nachází se v nadmořské výšce 250 až 260 m, na mírné terase orientované S–J, podél záplavového údolí potoka Lubeň. Od západu je lokalita chráněna před větrnými vlivy temenem kopce, na jehož úpatí se nachází, od východu a severu lokalitu chrání 270 až 340 m vysoké kopce a směrem k jihu se před ní otevíralo široké údolí řeky Bečvy.

Práce na lokalitě byly započaty v polovině dubna 2012. Během skrývky plochy výzkumu se podařilo objevit asi 100 archeologických objektů různé velikosti a tvarů.

Mezi odkrytými objekty dominují kruhové jámy větších rozměrů o průměrech cca 2,0 až 3,0 metry a o hloubce od 1,5 m. Jámy mají většinou trapezovitý či vakovitý tvar profilu a jsou vyplněny humózní hlínou - často promíchanou s písčitě sprašovým podložím. Největší počet těchto objektů byl odkryt v centrální části zkoumané plochy, pod západním směrem se zvedajícího svahu kopce.

Menší objekty, většinou mísovitých či vanovitých řezů, se nacházely poněkud níže na zkoumané ploše, spíše na její východní a také severní části u okraje údolí potoka. V objektech se našel početný soubor archeologických artefaktů.

Dalšími objekty bohatými na archeologické nálezy byla řada hliníků odkrytých na jižní straně zkoumaného sídliště. Objekty byly spojené do jednoho soujámi  orientovaného V–Z.

Mezi artefakty převažuje mazanice, kameny a zvířecí kosti, ačkoliv i soubor keramických zlomků získaných z objektů je dost značný.

Co se týká datování lokality, tak keramický materiál získaný z objektů lze přiřadit ke starší fázi kultury únětické a ke skupině nitranské starší doby bronzové.

Mezi zajímavé objevy patřily zejména lidské pohřby odkryté ve třech objektech v SZ části plochy.
Ve dvou jamách byly odkryty pohřby dvou dospělých jedinců a v jedné jámě dva dětské pohřby. U jednoho z dospělých objeveny v blízkosti lebky stopy patiny po nedochovaném bronzovém (?) kroužku, vedle druhého dospělého se podařilo najit téměř vcelku dochovaný profilovaný džbáneček typický pro únětickou kulturu.

V blízkosti objektů s pohřby byly v menších jamách odkryty také rozbité zrnotěrky a roztírače obilí.

Archeologický výzkum na lokalitě bude pokračovat během výzkumné sezóny 2012.
Zatím se podařilo prozkoumat cca polovinu plochy vytýčené pro stavbu dálnice. Je proto velmi pravděpodobné, že se během výzkumu podaří objevit další zajímavé nálezy ze starší doby bronzové, které pomohou doplnit obraz pravěku v prostoru Moravské brány.
Fotodokumentace
 • Obr. 01 - celkový pohled

 • Obr. 02 - celkový pohled

 • Obr. 03 - skrývka ornice, pod níž se objevují kruhové objekty

 • Obr. 04 - kruhové sídlištní objekty

 • Obr. 05 - kruhové objekty před výzkumem a během výzkumu (explorace)

 • Obr. 06 - zvrstvená výplň archeologického objektu

 • Obr. 07 - keramická nádoba ve výplni objektu z doby bronzové

 • Obr. 08 - soujámí rozlehlého hliníku (tj. místa těžby hlíny v pravěku)

 • Obr. 09 - výzkum pohřbů v jamách

 • Obr. 10 - pohřeb v jámě

 • Obr. 11 - dokumentace pohřbu v jámě

 • Obr. 12 - dětské pohřby v jámě