Úvodní stránka > Pro badatele > Z výsledků V+V

Z výsledků V+V

Germánský hrob H7 z Hulína–Pravčic

Na podzim roku 2006 byl pracovníky AC Olomouc pod vedením Bc. M. Pauluse prováděn předstihový archeologický výzkum v záboru stavby budoucí dálnice D1 (PAULUS – PEŠKA 2007). Lokalita leží  na rozhraní katastru Hulína a Pravčic na mírném návrší 0,5 km západně od Pravčic v polní trati „U obrázku“ (obr. 1). Jedná se o velkou polykulturní lokalitu osídlenou od starší doby bronzové až po dobu římskou. Již při provádění skrývky orniční vrstvy byly narušovány archeologické objekty. Jedním z nich byl i mělce zahloubený kostrový hrob, jehož prvotní vyhodnocení je předmětem tohoto článku.

Celý článek

Pohřby na sídlištích ze starší doby bronzové z Hulína, Chrášťan a Pravčic


Rozsáhlé výzkumy prováděné Archeologickým centrem při stavbě rychlostních komunikací v okolí Hulína přinesly velké množství poznatků a nálezů, které pomáhají k poznání života v pravěku a raném středověku. Kromě nálezů pravěkých jam, půdorysů domů, keramiky, kostěných a kamenných nástrojů a jiných artefaktů se lze při archeologickém výzkumu setkat se situacemi, které zachovávají výpověď o duchovním životě tehdejších společností.

Celý článek