Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2014 > Hnojice

Hnojice

V průběhu srpna 2014 proběhl výzkum nově objeveného pravěkého ohrazení u Hnojic. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci Archeologického centra v Olomouci, Martin-Luther-Universität v Halle a UP v Olomouci. Lokalita byla objevena v roce 2012 při leteckém průzkumu a témže roce došlo také k jejímu částečnému magnetometrickému zaměření.
Letošní sondáž předcházela opět letecká prospekce a především celkový magnetometrický průzkum lokality, při němž byl odhalen celkový půdorys ohrazení s příkopem a dvěma palisádami, které jsou v jednom místě přerušeny vstupem. Příkop vymezuje oválnou plochu o rozměrech 180 x 150 m. Uvnitř i vně ohrazení se nachází množství objektů (polykulturní lokalita).
Pro výzkum byla vytyčena sonda o rozměrech 30 x 1 m, která si kladla za cíl protnout příkop a obě palisády. Příkop byl zachycen v šířce 6,3 m a dosahoval hloubky 1,95 m. V hloubce 1,3 - 1,5 m byla zachycena souvislá vrstva především lomového kamene proloženého kompaktní spraší a hroudami jílu (spadená zeď, plenta?). Pod touto úrovní vanovitý řez příkopu schodovitě padal o 0,5 m.
Zachycená keramika reprezentuje počátek kultur popelnicových polí (rámcově 13. století př. n. l) a určuje tak unikátnost tohoto naleziště. Pro dané období se Hnojice řadí mezi ojedinělé opevněné lokality ve střední Evropě, v tomto případě navíc situovanou v plochém terénu.
Mgr. Miroslav Daňhel
Fotodokumentace
  • Obr. 1 Profil příkopu

  • Obr. 2 Odebírání kamenné destrukce

  • Obr. 3 Detail vrstvy lomových kamenů v profilu

  • Obr. 4 Diskuze v rámci odborné archeologické komise