Úvodní stránka > Archeologické výzkumy > Archeologické výzkumy 2011 > Úsov – Pančava

Úsov – Pančava

Během srpna a září letošního roku došlo k objevu a dokumentaci rozsáhlé a bohaté pravěké lokality na okraji města Úsova. Konkrétně se jednalo o čtvrť Pančava (ul. Pančava, Sadová, Zahradní) na jihozápadě městečka.

Výzkum zde byl vyvolán stavbou rodinného domu v ulici Pančava a hloubením nové kanalizace v celém obvodu města. Při stavbě rodinného domu bylo odkryto 19 objektů, které náleží kultuře s lineární keramikou (obr. 1, 2). Početně bohatší zjištění přineslo sledování nových kanalizačních výkopů. Charakter prací však nedovolil než dokumentaci a vzorkování objektů (obr. 3, 4). Celkem bylo zaznamenáno dalších 126 objektů – vesměs zásobních a sídlištních jam (obr. 5, 6). I zde převažují pozůstatky života osady prvních zemědělců, které označujeme jako kulturu s lineární keramikou. Právě podle keramických zlomků lze předběžně uvažovat o závěru této kultury v tzv. šáreckém stupni. Keramické nádoby s rytými ornamenty doplňovaly hrubší tvary, u nichž se lze často setkat s použitím tuhy k přípravě těsta a úpravě povrchu.

Méně výrazně se projevilo několik objektů, jejichž inventář pochází z mladší doby bronzové (lužická fáze kultury lužických popelnicových polí). Oproti starší, neolitické komponentě výzkumu je výrazné časté zvrstvení výplně objektů a jejich prostoupení vrstvičkami uhlíků.

Dvě mělce zapuštěné jámy v severním vyústění ulice Sadové poskytly reprezentativní vzorek keramické produkce 12. století, který se vyznačoval tuhovou hmotou, zdobením obvodovými rýhami a vlnicemi a charakteristickým utvářením okrajů. Ojediněle byly zjištěny i blíže neidentifikované železné předměty. Názorně ukazují místní osídlení dříve, než jej zaznamenaly písemné prameny (hrad k roku 1260, město až 1344) a zároveň rozšiřují představu o podobě sídelní sítě raně středověkého Mohelnicka.
 • Obr. 1: Neolitické sídlištní a zásobní jámy
 • Obr. 2: Kůlové jamky – doklady neolitických staveb
 • Obr. 3: Dokumentace a vzorkování objektů
 • Obr. 4: Podmínky arch. výzkumu – tmavá vrstva vespod je pravěkého stáří
 • Obr. 5: Pravěký objekt ve výkopu kanalizace
 • Obr. 6: Pravěký objekt ve výkopu kanalizace
Fotodokumentace
 • Obr. 01- Neolitické sídlištní a zásobní jámy

 • Obr. 02 - Kůlové jamky – doklady neolitických staveb

 • Obr. 03 - Dokumentace a vzorkování objektů

 • Obr. 04 - Podmínky arch. výzkumu – tmavá vrstva vespod je pravěkého stáří

 • Obr. 05 - Pravěký objekt ve výkopu kanalizace

 • Obr. 06 - Pravěký objekt ve výkopu kanalizace